Komisja Energetyczna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828) określa m.in. rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji oraz (w § 6) zakres wiedzy wymaganej od osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z eksploatacją i dozorem.

Zgodnie z Rozporządzeniem nabycie uprawnień do pracy na określonym stanowisku – eksploatacji E – dozoru D, musi być potwierdzone odpowiednim świadectwem, wydanym przez komisję kwalifikacyjną na podstawie zdanego egzaminu.

Do wydawania takich świadectw uprawnione są dwie Komisje Kwalifikacyjne przy Polskim Polskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych – nr 718 oraz nr 734. ZAPRASZAMY!