Odpowiedzialność Biegłego Sądowego – Kto zapłaci za wadliwą opinię rzeczoznawcy?

Biegły sądowy to funkcja nadal nieuregulowana ustawą. Nie oznacza to jednak, że biegli nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wydawane przez siebie opinie. Dowodzi tego precedensowy wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 2019 r., nakładający na autorkę wadliwej ekspertyzy obowiązek wypłaty odszkodowania pokrzywdzonemu w wysokości 80 tys. zł. To wyrok otwierający drogę do kolejnych pozwów i […]